REGISTRATIES
BIG-registratie Klinisch Psycholoog en GZ-psycholoog 89025791125
BIG-registratie Psychotherapeut 19025791116                                                                                                                                                                  EMDR Practitionar
Gevisiteerd op praktijkvoering door LVVP geldig tot najaar 2024

PUBLICATIES
Jansen, E. (2006), Belangrijke kenmerken van behandeling door een Eerstelijnspsycholoog uit Psychologie in de eerste lijn, Harcourt Book Publishers, E. Lamers e.a. pag. 170 – 184 

Jansen, E en J. Heiner (1980), Een gedragstherapeutische behandeling van een jongen die niet naar school ging, uit Kinder- en jeugdpsychotherapie, Van Loghum Slaterus, A. Cools en D. van Herwerden, p.135 – 144
Bosch, J.D. en E. Jansen, Enuresis Nocturna (1982), Kind en Adolescent p. 184 – 196

BEROEPSCODE
De beroepscode van het N.I.P. (Nederlands Instituut van Psychologen) en van de N.V.P. (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) zijn uitgangspunt voor mijn handelen. Dit betekent onder meer dat psychologen een geheimhoudingsplicht hebben ten aanzien van alles wat in de therapiegesprekken aan de orde komt. Ik zal aan derden geen gegevens verstrekken zonder uw medeweten en uitdrukkelijke toestemming. Informatie over de beroepscode is ook te vinden op internet (www.psynip.nl en www.psychotherapie.nl).

DOSSIER
Uw gegevens worden door de psycholoog in een dossier bewaard. U heeft recht op inzage in het dossier. Deze gegevens dienen 15 jaar bewaard te worden. Wanneer u gegevens vernietigd wilt hebben, kunt u mij dit schriftelijk aangeven.

Het KWALITEITSSTATUUT kunt u hier lezen:

AVG Het privacystatement van de praktijk vindt u onderaan iedere pagina.

Kamer van Koophandel 01154263

KLACHTEN
Indien u klachten heeft, kunt u dat het beste eerst met mij bespreken, zodat we die kunnen proberen op te lossen.

Uw rechten als hulpvrager zijn vastgelegd in de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Vanaf 1 januari 2017 is de Wkkgz van kracht, oftewel de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
Voor klachten kunt u zich wenden tot:
a. De LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company, LVVP@klachtencompany, 088 2341606, of per aangetekende post naar Postbus 3106, 2601 DC Delft.

Klachtenreglement: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

b. Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg regio Groningen: 050 5992641